Obchodní podmínky - POŘADATELÉ/DODAVATELÉ

1. Základní ustanovení

1.1 Zprostředkovatel a Zájemce uzavírají rámcovou zprostředkovatelskou smlouvu za účelem prodeje a rezervace vstupenek na akce pořádané zájemcem. Smluvní strany se dohodly, že prodej a rezervace vstupenek na jednotlivé akce pořádané zájemcem budou realizovány samostatnými dílčími smlouvami, realizovanými prostřednictvím on-line systému na webové stránce www.bestevent.cz. Pokud nebude v dílčí smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se jednotlivé dílčí smlouvy Smlouvou o zprostředkování.

2. Předmět spolupráce

Zprostředkovatel zajistí pro zájemce za podmínek dále uvedených v této smlouvě jménem zájemce prodej rezervací a vstupenek prostřednictvím e-shopu na zájemcem pořádané akce.

Zprostředkovatel se zavazuje zaplatit zájemci cenu rezervací vstupenek a cenu vstupenek získanou za veškeré prodeje třetí osobě.

Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za jeho činnost provizi a uhradit mu další vzniklé náklady blíže specifikované ve Zprostředkovatelské smlouvě.

3. Podmínky spolupráce

3. Zprostředkovatel se zavazuje na základě údajů zájemce provádět rezervace vstupenek a prodej vstupenek na jeho akce po dobu předprodeje. K tomu bude používat e-shop bestevent.cz. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout realizaci prodejů vstupenek na konkrétní akce.

3.2 Zprostředkovatel se zavazuje propagovat akce zájemce pomocí internetových stránek www.bestevent.cz.

3.3 Zájemce se zavazuje poskytovat zprostředkovateli potřebnou součinnost, zejména dodávat důležité informace o akcích, data a grafické podklady, aby bylo možné dostát závazku zprostředkovatele specifikovaného v bodě 2. tohoto článku.

3.4 Zájemce se zavazuje vhodným způsobem propagovat zprostředkovatele a předprodejní e-shop www.bestevent.cz, zejména uvedením odkazu na internetové stránky zprostředkovatele, jeho loga a informací o službě na propagačních materiálech k jednotlivým akcím. Zájemce se zároveň zavazuje umístit na svoji internetovou stránku informaci o využívání služby e-shopu bestevent.cz a to umístěním odkazu na internetovou stránku www.bestevent.cz.

3.5 Zprostředkovatel je zájemcem oprávněn inkasovat od zákazníků cenu vstupenky.

3.6 Zájemce je povinen se zaregistrovat přes internetový formulář na www.bestevent.cz, kde získá specifické přihlašovací údaje do on-line systému www.bestevent.cz.

4. Specifikace e-shopu bestevent.cz

4.1 Pomocí platformy smsticket provozované zprostředkovatelem je mimo jiné možné rezervovat nebo zakoupit vstupenku na kulturní, vzdělávací, společenské nebo sportovní akce zájemce.

4.2 Nákup celé vstupenky na akci pořádanou zájemcem se uskutečňuje pomocí platebních metod: platební karty, online bankovní převody a PayPal.

 

5. Podmínky rušení akcí a jednotlivých vstupenek

5.1 Při zrušení akce nebo přesunutí akce na jiný termín, je Zájemce povinen o této změně neprodleně informovat Zprostředkovatele (nejpozději do 3 pracovních dní e-mailem). Zprostředkovatel se zavazuje v součinnosti se Zájemcem obratem informovat o zrušení/přesunutí akce všechny zákazníky, kteří si zakoupili vstupenku na danou akci. 

5.2 Zájemce je oprávněn zrušit písemně - emailem akce přidělené do prodeje. Po obdržení oznámení o zrušení akce Zprostředkovatel zastaví prodej a zveřejní podmínky nahrazení vstupného.

5.3 Za nahrazení prodaných vstupenek všech typů (rezervace i celé vstupenky) nakupujícím zodpovídá Zájemce. Zájemce může pověřit nahrazením Zprostředkovatele, a to za podmínek v bodě 5.4.

5.4 Zprostředkovatel vrací vstupné do výše celkové tržby za prodané vstupenky po odečtení záloh vyplacených Zájemci. Zprostředkovatel inkasované platby od zákazníků nevyplatí Zájemci, ale vrátí je zpět zákazníkům. V případě zrušení akce, zrušení vstupenky Zprostředkovateli náleží za každou vrácenou vstupenku zákazníkovi poplatek v minimální výši 5% ze vstupenky, který bude účtován Zájemci.

6. Platební podmínky

6.1 Za činnost zprostředkovatele vzniká zprostředkovateli nárok na provizi z ceny vstupenky vč. DPH - z každé rezervované nebo prodané vstupenky prostřednictvím e-shopu bestevent.cz. Výše provize je specifikovaná ve zprostředkovatelské smlouvě.

6.2 V případě nákupu celých vstupenek - platba platební kartou, online bankovní převod, je náklad na transakci uhrazen Zprostředkovatelem, v rámci jeho provize.

6.3 Současně má Zprostředkovatel nárok na úhradu nákladů na transakce zprostředkovatelů plateb (platby pomocí SMS, a platby PayPal). Náklady zprostředkovatele ve formě nákladů na transakce ve výši určené dle odstavce 6.4 a 6.5 jsou standardně navýšeny k ceně vstupenky a hradí je návštěvník akce. Transakční náklady jsou odproštěny od DPH.

6.4 V případě nákupu celých vstupenek - platba PayPal je náklad na transakci stanoven procentuálně dle koncové ceny vstupenky.

6.5 V případě nákup rezervací vstupenek - platba SMS, ve výši Kč 10,- u Platební SMS v hodnotě Kč 50,- resp. Kč 20,- u Platební SMS v hodnotě Kč 99,-.

6.6 Zájemce je oprávněn si  vyžádat výplatu inkasovaných příjmů zprostředkovatelem. Zprostředkovatel je povinen zájemci vyplatit všechny takové příjmy, které byly přijaté v souvislosti s proběhlými akcemi.

6.7 Zprostředkovatel se zavazuje vystavit za každý měsíc prodeje podklady pro účetnictví, k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se uskutečnila platba.

6.8 Zprostředkovatel se zavazuje převádět částky inkasované od zákazníků, po odečtení provize a nákladů zprostředkovatele, na účet zájemce v souladu s pokyny zájemce uskutečněnými prostřednictvím on-line systému, a to na základě zprostředkovatelem vystavených vyúčtování.

6.9 Zprostředkovatel je oprávněn vystavit daňový doklad jménem Zájemce. Pokud bude vystavovat zprostředkovatel jménem zájemce daňový doklad, pak přílohou zprostředkovatelské smlouvy bude plná moc k vystavení daňových dokladů.

7. Důvěrné informace a mlčenlivost

7.1 Smluvní strany berou na vědomí, že předmět zprostředkovatelské smlouvy je předmětem obchodního tajemství zprostředkovatele. Zájemce se zavazuje, že informace, které jsou předmětem obchodního tajemství nesdělí třetí osobě, a to vcelku či částečně, ústně či písemně, že bude dbát o bezpečné nakládání s písemnostmi. V případě, že dojde k ohrožení nebo prozrazení obchodního tajemství, Zájemce je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu zprostředkovateli a je povinen rovněž bez zbytečného odkladu oznámit zprostředkovateli každý zájem o skutečnosti tvořící obchodní tajemství ze strany třetí osoby.

7.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu důvěrných informací, které považují za důvěrné a které se dozvěděly o sobě, zejména v souvislosti s jednáními a spoluprací mezi smluvními stranami.

7.3 Smluvní strany se zavazují neposkytnout důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany třetí osobě, ani je používat v rozporu s účelem zprostředkovatelské smlouvy pro svoji potřebu.

7.4 Za důvěrné informace se ve smyslu zprostředkovatelské smlouvy považují všechny skutečnosti tvořící obchodní tajemství. Toto obchodní tajemství tvoří veškeré informace obchodní, technické či výrobní povahy související s činností zprostředkovatele, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle zprostředkovatele utajeny a Zprostředkovatel jejich utajení zajišťuje.

7.5 Povinnost zachovávat mlčenlivost včetně obchodního tajemství trvá i po skončení platnosti zprostředkovatelské smlouvy.

7.6 Smluvní strany se zavazují, že budou důvěrné informace chránit alespoň v rozsahu, jako důvěrné informace vlastní a zavazují se ve stejném rozsahu zavázat povinností mlčenlivosti své organizační složky, zaměstnance či subdodavatele.

7.7 Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti včetně obchodního tajemství sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2017.